Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky")
firmy Fashion tuning, s.r.o.,
IČO: 28356063, DIČ: CZ28356063
se sídlem: Žešov 37, 796 01 Prostějov
zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63368
kontaktní údaje:
doručovací adresa a adresa provozovny: Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov
e-mail:
obchod@limavysivky.cz
telefonní číslo: 588 008 220
(dále jen "My" nebo "Prodávající")
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ("Smlouva") uzavřené prostřednictvím webových stránek www.limavysivky.cz.
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, která naleznete na: 
https://www.limavysivky.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. 
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí webové stránky www.limavysivky.cz.
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. Uzavření smlouvy

 • V rámci komunikace před uzavřením Smlouvy vypočteme na základě Vaší poptávky Celkovou cenu poptávaného Zboží. Tato cena je v platnosti po dobu 30 dnů od jejího sdělení a je uvedena včetně DPH. K celkové ceně objednávky bude připočteno dopravné, není-li uvedeno jinak.
 • Zašleme Vám zpracovanou Objednávku, ve které bude stanovena Celková cena Zboží a jasně specifikován druh a množství poptávaného Zboží. S Objednávkou Vám budou zaslány i Podmínky, což je možné učinit i formou odkazu.
 • Kupující prostřednictvím e-mailu PÍSEMNĚ schválí Objednávku (tj. Celkovou cenu, druh i množství Zboží) a zároveň potvrzuje, že si Podmínky přečetl, porozuměl jim a obsahem souhlasí. Tímto písemným přijetím Objednávky a Podmínek je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní Smlouva.
 • Prodávající může zveřejnit zaslané předlohy a fotografie na sociálních sítích k prezentaci práce pouze v případě, má-li ke zveřejnění souhlas Kupujícího. Kupující může udělit souhlas zaškrtnutím kolonky v poptávkovém formuláři. Souhlas může Kupující kdykoliv písemně odvolat prostřednictvím e-mailové adresy: obchod@limavysivky.cz. Po odvolání souhlasu budou veškeré zveřejněné předlohy či fotografie ze sociálních sítí prodávajícího smazány nejpozději do 3 pracovních dnů.

2. Termín dodání

 • Termín dodání Zboží je ovlivněn velikostí zakázky a aktuálním výrobním plánem. Zpravidla se jedná o dobu od 5 pracovních dnů, která počíná běžet od odsouhlasení veškerých podkladů pro výrobu, grafického návrhu výšivky a následné připsání částky na náš bankovní účet. Při sjednání konkrétního termínu dodání Zboží se prodlužuje tento termín o dobu případného prodlení Kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti.

3. Platební podmínky

 • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před realizací zakázky. Vaše zakázka bude zařazena do výroby až po připsání částky na náš účet. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  bankovním převodem:
  Informace pro provedení platby "FAKTURAČNÍ ÚDAJE" (tj. číslo účtu, variabilní symbol a celková částka) Vám budou zaslány po odsouhlasení Vaší Objednávky, Podmínek a grafického návrhu výšivky na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Fakturační údaje zasíláme v pracovní dny v provozních hodinách firmy. Pokud Vám e-mail nebyl doručen zkontrolujte složku nevyžádané složky/SPAM, popř. nás kontaktujte. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů. Faktura bude vystavena ke dni připsání částky za zboží na Náš bankovní účet. Faktura Vám bude zaslána se zbožím.
  zálohovým listem:
  Splatnost zálohového listu je dle dohody. Pro firemní zákazníky: zálohové listy vystavujeme na vyžádání.
 • Faktura Vám bude fyzicky zaslána se Zbožím. Na Vaše vyžádání může být faktura v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny zaslána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
 • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

4. Grafické podklady

 • Cena výšivky je obsažena v Celkové ceně Zboží. Cenu ovlivňuje složitost výšivky, rozměry výšivky apod. Za naprogramování výšivky bude naúčtován poplatek za zpracování vzoru.
 • Poplatek za zpracování vzoru je účtován pouze jedenkrát, při opakovaných objednávkách téhož vzoru není tento poplatek již účtován. Výše poplatku je závislá na složitosti programování vzoru (ceny od 200,- Kč bez 21% DPH).
 • Kupující odpovídá za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví v souvislosti s předměty ochrany, které prodávajícímu dodá. Autorská díla a jiné předměty ochrany práv duševního vlastnictví, které prodávající při výrobě zboží zhotoví, jsou vlastnictvím prodávajícího.
 • Při zhotovení zboží dle předlohy Kupujícího je předloha reprodukována dle nejlepších dosažitelných možností, při čemž však může z objektivních příčin dojít k odchylkám ve vyobrazení (nezbytné zesílení kontur, zjednodušení či úplné vynechání detailů apod.) nebo k odchylkám v barvě.

5. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

 • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.
 • Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
  a) V případě platby bankovním převodem bude Vaše Objednávka vyřízena Zboží bude předáno dopravní společnosti DPD po připsání Celkové částky na Náš účet.
 • Zboží si můžete také vyzvednout (po předchozí úhradě a dohodě termínu) osobně v Naší provozovně na adrese: Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov. Termín předání zboží bude dojednán e-mailem po připsání Celkové částky na Náš účet.
 • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 • Termín dodání Zboží je plně v kompetenci dopravní společnosti DPD, závisí na plánu rozvozu a rozvozových trasách DPD, není v našich možnostech ovlivnit přesný termín a čas dodání Zboží.
 • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.5. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Váš e-mail uvedený ve Smlouvě a jsou splatné obratem, nejpozději do 3 dnů od doručení e-mailu.
 • Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 5.5 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6. Práva z vadného plnění

 • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 0 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
  c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
  d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
  g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
 • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 6.1., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naši doručovací adresu: Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov uvedenou u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese naší provozovny: Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany (viz. Příloha č. 1 Podmínek). V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
 • Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
  a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  b) na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.
 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 • Dále máte právo na:
  a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  b) odstoupení od Smlouvy,
  jestliže:
  a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
  b) se vada projeví opakovaně,
  c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
  d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  b) co je obsahem reklamace;
  c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit.
 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

7. Storno Objednávky

 • Storno objednávky ze strany kupujícího v průběhu výroby: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Kupující storno objednávky oznámí prodávajícímu prostřednictvím e-mailu.

8. Odstoupení od smlouvy

 • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu.
 • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží.
 • Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany (viz. Příloha č. 2 Podmínek).
 • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
 • Lhůta k odstoupení dle čl. 1 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 1 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
 • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 1 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. Řešení sporů se spotřebiteli

 • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: obchod@limavysivky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. Závěrečná ustanovení

 • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 • Přílohou Podmínek je vzorový Formulář pro reklamaci a vzorový Formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2023.


Příloha č. 1

Formulář pro reklamaci

Adresát:
Fashion tuning, s.r.o.,
IČO: 28356063, DIČ: CZ28356063
se sídlem: Žešov 37, 796 01 Prostějov
doručovací adresa a adresa provozovny: Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov
e-mail: obchod@limavysivky.cz
telefonní číslo: 588 008 220

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:


Příloha č. 2

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:
Fashion tuning, s.r.o.,
IČO: 28356063, DIČ: CZ28356063
se sídlem: Žešov 37, 796 01 Prostějov
doručovací adresa a adresa provozovny: Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov
e-mail:
obchod@limavysivky.cz
telefonní číslo: 588 008 220


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních 
prostředků, případně uvedení čísla bankovního
účtu:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Fashion tuning, s.r.o. ("Společnost") nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět.

Datum:

Podpis: